zamosc.tv

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Zamość

dodano: 15 kwietnia 2019

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz.506) zwołuję VII sesję Rady Gminy Zamość na dzień 25 kwietnia 
2019 r. (czwartek) na godz. 15.30 w  świetlicy wiejskiej w Mokrem.
Z wyrazami szacunku Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Suchowicz     

                                                                                      
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Projekt uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Zamość, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Zamość od dnia 01 września 2019 r.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zamość.
13. Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na działce nr 93/3 obręb Wólka Panieńska.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w obrębie Wieprzec-Wychody oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1. 230 o powierzchni 0,15 ha.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w obrębie Zalesie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 129/4 o powierzchni 0,24 ha
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy  oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Lipsko Kosobudy jako działka nr 33/23 o powierzchni 0,61 ha.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomość, położonej w obrębie geodezyjnym Sitaniec Wolica, gm. Zamość, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 611/1 o powierzchni 0,0069 ha.
18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjęcia dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Zamość.
19. Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakich radnym gminy
przysługują diety.
21. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy.
22. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad na jakich sołtysom 
przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży.
23. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zamość w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej.
24. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zamość za rok 2018.
25. Informacja o pracy wójta.
26. Wnioski radnych.
27. Odpowiedzi na wnioski radnych.
28. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
29. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
30. Zakończenie sesji.        
Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Gminy Zamość oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej : www.gminazamosc.tv

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz